Cookies Policy

NL (Dutch)

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”

Wild West Originals maakt gebruikt de volgende cookies:
First party cookies:
-Google Analytics (analytische cookies)
-Functionele en technische cookies (permanente en sessiecookies)
-Overig: cookie control cookies

Third-party cookies (cookies van derden):
-Advertentieprogramma’s
-Social Media

1. First Party Cookies
1.1. Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

1.2.1 Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

1.2.2 Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.”

1.2.3 Overig: cookie control cookies
Deze cookies worden geplaatst om uw voorkeuren met betrekking tot cookies te onthouden. Deze zijn uiteraard noodzakelijk om te weten of u wel of geen toestemming geeft voor het opslaan van de volgende cookies op uw apparatuur:
-Google Analytics (statistieken)
-Cookies van advertentieprogramma’s
-Social Media cookies

2 Third Party Cookies
2.1. Tracking Cookies om advertenties beter af te stemmen op uw voorkeuren
Met uw toestemming plaatsen andere partijen “tracking cookies” op uw apparatuur om advertenties beter af te stemmen op uw voorkeuren. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt buiten hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

2.2 Social Media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

“De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

3. In- en uitschakelen en verwijdering van cookies
Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.”

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
Je kunt onze cookies en JavaScript natuurlijk ook uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze websites niet optimaal werken. Hoe je cookies uit kan schakelen of verwijderen staat hier uitgelegd:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Edge
Safari (iOS)
Safari (macOS)

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.”

MEER INFORMATIE OVER COOKIES?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising


 

ENGLISCH

What is a cookie?
We make use of cookies on this website. A cookie is a simple small file that is sent with pages from this website [and / or Flash applications] and stored by your browser on your hard drive from your computer. The information stored therein can be sent back to our servers on a subsequent visit. ”

Wild West Originals uses the following cookies:
First party cookies:
-Google Analytics (analytical cookies)
-Functional and technical cookies (permanent and session cookies)
-Other: cookie control cookies

Third-party cookies (third-party cookies):
-Advertising programs
-Social Media

First Party Cookies
1.1. Google Analytics
Through our website a cookie is placed from the American company Google, as part of the “Analytics” service. We use this service to track and get reports on how visitors use the website. Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so, or if third parties process the information on behalf of Google. We have no influence on this. The information that Google collects is anonymised as much as possible. Your IP address is emphatically not given. The information is transferred to and stored by Google on servers in the United States. Google maintains the Privacy Shield principles and is affiliated with the Privacy Shield program of the US Department of Commerce. This means that there is an appropriate level of protection for the processing of any personal data.

1.2.1 Use of session cookies
Using a session cookie we can see which parts of the website you have viewed with this visit. We can adjust our service as much as possible to the surfing behavior of our visitors. These cookies are automatically deleted when you close your web browser.

1.2.2 Use of permanent cookies
With the help of a permanent cookie we can recognize you at a new visit on our website. The website can therefore be specially tailored to your preferences. Even if you have given permission for the placing of cookies, we can remember this by means of a cookie. Because of this you do not have to repeat your preferences so you save time and make a better use of our website. You can delete permanent cookies via the settings of your browser. ”

1.2.3 Other: cookie control cookies
These cookies are placed to remember your preferences regarding cookies. These are of course necessary to know whether or not you give permission to store the following cookies on your equipment:
-Google Analytics (statistics)
-Cookies of advertising programs
-Social Media cookies

2 Third Party Cookies
2.1. Tracking Cookies to better tailor advertisements to your preferences
With your permission, other parties place “tracking cookies” on your equipment to better tailor advertisements to your preferences. They use these cookies to keep track of which pages you visit outside their network, in order to build up a profile of your online surfing behavior. This profile is also built on the basis of comparable information that they receive from your visit to other websites from their network. This profile is not linked to your name, address, e-mail address and the like as known to us, but only serves to match advertisements to your profile so that they are as relevant as possible to you.

2.2 Social Media
On our website buttons are included to promote web pages (“like”) or share (“tweet”) on social networks like Facebook and Twitter. These buttons work through pieces of code that come from Facebook or Twitter itself. Cookies are placed through this code. We have no influence on that. Read the privacy statement of Facebook or of Twitter (which can change regularly) to read what they do with your (personal) data that they process via these cookies. ”
“The information they collect is anonymised as much as possible. The information is transferred to and through Twitter, Facebook, Google + and LinkedIn stored on servers in the United States. LinkedIn, Twitter, Facebook and Google + adhere to the Privacy Shield principles and are affiliated with the Privacy Shield program of the US Department of Commerce. This means that there is an appropriate level of protection for the processing of any personal data. ”

3. Switching on and off and deleting cookies
Right to inspect and correct or delete your data
You have the right to request access to and correction or deletion of your data. See our contact page for this. To prevent abuse we can ask you to adequately identify you. When it comes to access to personal data linked to a cookie, you need to send a copy of the cookie in question. You can find it in the settings of your browser. ”

Switching cookies on and off and deleting them
More information about switching on and off and removing cookies can be found in the instructions and / or using the help function of your browser. You can of course also disable our cookies and JavaScript. Keep in mind that our websites do not work optimally. How you can disable or delete cookies is explained here:
-Chrome
-Firefox
-Internet Explorer
-Edge
-Safari (iOS)
-Safari (macOS)

Removing tracking cookies posted by third parties
Some tracking cookies are placed by third parties that show advertisements to you via our website. These cookies can be centrally removed via Your Online Choices so that they are not returned to a third-party website. ”

MORE INFORMATION ABOUT COOKIES?
You can find more information about cookies on the following websites:
ICTRecht: Background of the Cookie Act
Consumentenbond: “What are cookies?”
Consumentenbond: “What are the cookies used for?”
Consumers’ association: “Delete cookies”
Consumers’ Association: “Disable cookies”
Your Online Choices: “A guide to online behavioral advertising”