Privacy statement

NL (Dutch)

Privacyverklaring Wild West Originals

Wild West Originals, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Wild West Originals, www.collectiblefirearms@gmail.com. Jos Flecken is de Functionaris Gegevensbescherming van Wild West Originals. Hij is te bereiken via collectiblefirearms@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wild West Originals verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via collectiblefirearms@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wild West Originals verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Wild West Originals analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Wild West Originals verwerkt deze persoonsgegevens en wij alsmede de ondernemer, welke waarvoor wij de administratie onderhouden is een wettelijke verplichting inzake de bewaartermijn van 7 jaar en in geval van vastgoedtransacties 10 jaar.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wild West Originals neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wild West Originals) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wild West Originals bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Administratiewerkzaamheden
Persoonsgegevens           7 jaar wettelijke bewaartermijn fiscale bewaarplicht ondernemer
Personalia                            7 jaar wettelijke bewaartermijn fiscale bewaarplicht ondernemer
Adres                                    7 jaar wettelijke bewaartermijn fiscale bewaarplicht ondernemer
Enzovoort                            7 jaar wettelijke bewaartermijn fiscale bewaarplicht ondernemer

Delen van persoonsgegevens met derden
Wild West Originals verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wild West Originals gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wild West Originals gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wild West Originals en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar collectiblefirearms@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wild West Originals wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wild West Originals neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via collectiblefirearms@gmail.com


 

ENGLISCH

Wild West Originals Privacy Statement

Wild West Originals, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:
Wild West Originals, www.collectiblefirearms@gmail.com. Jos Flecken is the Data Protection Officer of Wild West Originals. He can be reached via collectiblefirearms@gmail.com.

Personal data that we process
Wild West Originals processes your personal data because you use our services and / or because you provide them yourself. Below is an overview of the personal data we process:
– First and last name
– Address data
– Phone number
– E-mail address
– Information about your activities on our website
– Internet browser and device type
– Bank account number

Special and / or sensitive personal data that we process
Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we can not check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this consent, please contact us at collectiblefirearms@gmail.com and we will delete this information.

For what purpose and on what basis we process personal data
Wild West Originals processes your personal data for the following purposes:
– Handling your payment
– You can call or e-mail if necessary to carry out our services
– inform you about changes to our services and products
– To deliver goods and services to you
– Wild West Originals analyzes your behavior on the website in order to improve the website and to tailor the range of products and services to your preferences.
– Wild West Originals processes this personal data and we as well as the entrepreneur, which we maintain the administration for is a legal obligation regarding the retention period of 7 years and in case of real estate transactions 10 years.

Automated decision-making
Wild West Originals does not make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions taken by computer programs or systems, without involving a person (for example, a member of Wild West Originals).

How long we store personal data
Wild West Originals does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for the following (categories) of personal data:

Administrative work
Personal data 7 years legal retention period for fiscal retention of entrepreneur
Personalia 7 years legal retention period for fiscal retention
Address 7 years legal retention period for fiscal retention of entrepreneur
And so on 7 years legal retention period for fiscal retention

Sharing personal data with third parties
Wild West Originals provides only to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use
Wild West Originals uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. Wild West Originals uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferred settings are remembered. These cookies are also used to make the website work well and to optimize it. In addition, we place cookies that keep track of your browsing habits so that we can offer customized content and advertisements. On your first visit to our website we have already informed you about these cookies and asked permission for their placement. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also view all information previously stored through the settings from your browser. For an explanation, see: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you are entitled to your possible permission for the to withdraw data processing or to object to the processing of your personal data by Wild West Originals and you are entitled to it data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we have in your computer file to you or another organization mentioned by you.
You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to collectiblefirearms@gmail.com.

To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request. Wild West Originals would also like to point out that you have the option of submitting a complaint to the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data
Wild West Originals takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact our customer service or via collectiblefirearms@gmail.com