COLT 1855 REVOLVING RIFLE/SHOTGUN

Colt 1860 Army
COLT 1860 ARMY
1 January 2018
colt 1851 navy
COLT 1851 NAVY
1 January 2018
colt-1855-revolver

THE COLT 1855

Revolving rifle/shotgun

NL
Revolver geweren waren een poging om de vuursnelheid van geweren te vergroten door ze te combineren met het draaiende afvuurmechanisme dat eerder was ontwikkeld voor draaiende hand revolvers. Colt begon te experimenteren met revolver geweren in het begin van de 19e eeuw, waardoor ze in verschillende kalibers en looplengtes werden gemaakt. Colt revolving geweren waren de eerste repeteer geweren aangenomen door de Amerikaanse regering, maar ze hadden hun problemen. Ze werden officieel aan soldaten gegeven vanwege hun vuursnelheid. Maar na zes schoten te hebben afgevuurd, moest de schutter een buitensporige hoeveelheid tijd nemen om te herladen. Soms gebeurde het dat bij Colt-geweren in één keer alle ladingen in een keer afgingen, waardoor de schutter in gevaar kwam. Toch werd een vroeg model gebruikt in de Seminole oorlog in 1838. In maart 1836 vormde Colt de Patent Arms Company en begon hij te werken in een ongebruikte zijdefabriek langs de oevers van de Passaic River in Paterson, New Jersey. Zijn eerste product was een ring-hendel revolvergeweer, verkrijgbaar in kaliber .34, .36, .38, .40 en .44, waarbij een ring aan de voorkant van de trekker diende om de hamer te spannen en de cilinder vooruit te brengen voor elke schot. Dit werd snel gevolgd door een gewone hand revolver. Deze vijf-schots "Paterson" revolvers hadden vouwtriggers en waren zowel met als zonder laadhendels beschikbaar in kaliber .28, .31 en .36. Patent Arms produceerde vlot revolver karabijnen en shotguns. Het uitbreken van de oorlog tussen de Amerikaanse regering en de Seminole-stam zorgde ervoor dat Colt zijn eerste klap kreeg. Seminole krijgers hadden geleerd dat soldaten kwetsbaar waren tijdens het herladen van hun single-shot vuurwapens, en ze ontwikkelden een tactiek om het vuur te open op de tijdelijk weerloze soldaten, die bezig waren met herladen. Zo konden ze hun uitschakelen voordat ze een tweede salvo konden vuren. Colt's revolver geweren waren hier behoorlijk effectief tegen en het leger kocht zijn producten voor de troepen in de Florida-campagne. In 1855 introduceerde Colt met zijn Model 1855-patent een spurtrigger met een volledig gesloten cilinder. Deze revolvers werden officieel Sidehammer revolvers genoemd, maar ze waren ook bekend als "Root" revolvers genoemd naar Elisha K. Root, die op dat moment in dienst was als Colt's fabriekssuperintendent en hoofdingenieur. Gebaseerd op het Sidehammer-ontwerp produceerde Colt de Sidehammer Model 1855-geweren en -karabijnen voor militair en sportief gebruik, evenals een revolver shotgun geweer. Colt breidde zijn fabriek uit aan de vooravond van de Amerikaanse Burgeroorlog en startte de productie van een nieuwe, lichtgewicht 44-kaliber legerrevolver (de Colt 1860 army), een jaar later gevolgd door een .36 kaliber marine-versie (de Colt 1861 navy). De Colt 1855 werd zowel in een geweerversie als in een verkorte karabijn geproduceerd. In 1855 werd dit het eerste repeteer geweer dat door het Amerikaanse leger werd geadopteerd voor onderhoud, maar problemen met het ontwerp verhinderden het gebruik tot 1857. Het belangrijkste probleem was dat buskruit soms in veldomstandigheden uit de papierpatronen lekte, en zich ophoopte in verschillende uitsparingen rond de vuurcilinder. Heet gas dat lekt uit de opening tussen de vuurcilinder en de loop, zou dit poeder doen ontbranden, waardoor op zijn beurt al het kruit in de kamers zou ontbranden, waardoor alle kamers in een keer werden afgevuurd. Dit staat bekend als een 'kettingbrand' en was een relatief vaak voorkomende probleem bij vroege percussie revolver geweren. Wanneer dit gebeurde met het Colt Revolver geweer, zou een wolk metaal delen naar voren worden geblazen in de linkerarm en de hand van de gebruiker. Er ontstond een wantrouwen in het wapen. Commandanten probeerden op een aantal manieren het probleem te omzeilen. Het geweer moest goed en grondig worden gereinigd, omdat slordig schoonmaken kruitresten achter zou laten dat het risico op een kettingbrand zou vergroten. Sommige commandanten instrueerden hun mannen om het wapen alleen af te vuren terwijl ze het direct voor de trekkerbeugel vast hielden of vast hielden aan de neergelaten laadhendel, zodat hun linkerhand niet in de buurt van de gevaren zone zat bij een eventuele kettingbrand. Andere commandanten instrueerden hun mannen om slechts één enkele kamer te laden, zodat er geen kettingbranden ontstonden. Door maar een enkele kamer te laden, werd het wapen gereduceerd tot een wapen met een enkel schot en werd het hele doel van het hebben van een repeteer revolver geweer te niet gemaakt. Brevete Colt Dragoon revolver geweren werden gemaakt in België onder licentie van Colt in de jaren 1850 tot 1860.

ENG
Revolving rifles were an attempt to increase the rate of fire of rifles by combining them with the revolving firing mechanism that had been developed earlier for revolving pistols. Colt began experimenting with revolving rifles in the early 19th century, making them in a variety of calibers and barrel lengths. Colt revolving rifles were the first repeating rifles adopted by the U.S. Government, but they had their problems. They were officially given to soldiers because of their rate of fire. But after firing six shots, the shooter had to take an excessive amount of time to reload. On occasion Colt rifles discharged all their rounds at once, endangering the shooter. Even so, an early model was used in the Seminole Wars in 1838. In March, 1836, Colt formed the Patent Arms Company and began operation in an unused silk mill along the banks of the Passaic River in Paterson, New Jersey. His first product was a ring-lever revolving rifle, available in .34, .36, .38, .40, and .44 caliber, in which a ring located forward of the trigger served to cock the hammer and advance the cylinder for each shot. This was soon followed with a revolving pistol. These five-shot "Paterson" revolvers featured folding triggers, and were available both with and without loading levers in .28, .31, and .36 caliber.Patent Arms produced smoothbore revolving carbines and shotguns. The outbreak of war between the U.S. government and the Seminole tribe provided Colt with his first break. Seminole warriors had learned that soldiers were vulnerable while reloading their single-shot firearms, and they developed a tactic of drawing fire, then rushing the temporarily defenseless soldiers and wiping them out before they could fire a second volley. Colt's revolving rifles were quite effective against this, and the army purchased his products for use by troops in the Florida campaign. In 1855, with his Model 1855 patent, Colt introduced a spur-trigger revolver that featured a fully enclosed cylinder. These handguns were officially named Sidehammer revolvers, but they also were known as "Root" revolvers after Elisha K. Root, who at that time was employed as Colt's factory superintendent and Chief Engineer. Based on the Sidehammer design, Colt produced the Sidehammer Model 1855 rifles and carbines for military and sporting use, as well as a revolving shotgun. In failing health, Colt expanded his factory on the eve of the Civil War, and began production of a new, lightweight .44 caliber Army revolver, followed a year later by a .36 caliber Navy version. This was produced in a rifle version as well as a shortened carbine. In 1855 it became the first repeating rifle to be adopted for service by the U.S. Military, but problems with the design prevented its use until 1857. The principal problem was that gunpowder would sometimes leak from the paper cartridges in field conditions, lodging in various recesses around the firing cylinder. Hot gas leaking from the gap between the firing cylinder and the barrel would ignite this powder, which would in turn, ignite all of the powder in the chambers waiting to be fired. This is known as a "chain fire" and was a relatively common failure with early percussion revolving firearms. When this happened with the Colt Revolving Rifle, a spray of metal would be sent forward into the left arm and hand of the user. A distrust in the weapon developed as a result. Commanders attempted to get around the problem in a number of ways. The rifle had to be properly and thoroughly cleaned, since sloppy cleaning would leave residue behind that would increase the risk of a chain fire. Some commanders instructed their men to fire the weapon only while supporting it directly in front of the trigger guard or by holding the lowered loading lever, which moved their left hand out of the path of danger during a chain fire. Other commanders instructed their men to load only a single chamber, preventing any chain fires from occurring. Loading a single chamber at a time also reduced the weapon to a single shot weapon, and effectively defeated the entire purpose of having a repeating rifle. Brevete Colt Dragoon revolving rifles were made in Belgium under license from Colt during the 1850s to 1860s.

See our Collectible Firearms