THE COLT 1851 Navy

jesse james
Jesse James
29 December 2017
annie-oakley
Annie Oakley
31 December 2017

THE COLT 1851 Navy

Revolving Belt Pistol of Naval Caliber (.36 cal)

NL
De Colt Revolving Belt Pistol van Naval Caliber (.36 cal), later bekend als de Colt 1851 Navy of Navy Revolver, is een percussie revolver die werd ontworpen door Samuel Colt tussen 1847 en 1850. Colt noemde dit eerst Ranger revolver; maar de benaming Navy nam het snel over. Na de burgeroorlog kwamen revolvers met vaste metalen patronen op grote schaal in gebruik. De Colt Navy bleef in productie tot 1873 en werd vervangen in de Colt-lijn met wat een van de beroemdste revolvers van de fabrikant zou worden, de Colt s.a.a 1873 (ook bekend als de Peacemaker en Colt 45). Totale productieaantallen van de Colt Navy Revolver werden alleen overschreden door de Colt Pocket-modellen in gelijktijdige ontwikkeling, en in aantal van ongeveer 250.000 binnenlandse eenheden en ongeveer 22.000 geproduceerd in de Colt London Armory De cilinder van deze revolver is gegraveerd met een scène van de overwinning van de Tweede marine van Texas in de Slag bij Campeche op 16 mei 1843. De marine van Texas had de eerdere Colt Paterson Revolver gekocht, maar dit was het eerste grote succes van Colt in de wapen handel; het maritieme thema van de gegraveerde cilinder van de Colt 1851 Navy revolver was het gebaar van waardering van Colt. De gravure werd verzorgd door Waterman Ormsby. Ondanks de aanduiding "Marine", werd de revolver voornamelijk gekocht door burgers en militaire landstrijdkrachten.

ENG
The Colt Revolving Belt Pistol of Naval Caliber (.36 cal), later known as the Colt 1851 Navy or Navy Revolver, is a cap and ball revolver that was designed by samuel colt between 1847 and 1850. Colt first called this Revolver Ranger model; but the designation Navy quickly took over. After the Civil War revolvers using fixed metallic cartridges came into widespread use. The Colt Navy remained in production until 1873, being replaced in the Colt line with what would become one of the manufacturer's most famous handguns, the colt s.a.a 1873 (also known as the Peacemaker and Colt 45). Total production numbers of the Colt Navy Revolver were exceeded only by the Colt Pocket models in concurrent development, and numbered some 250,000 domestic units and about 22,000 produced in the Colt London Armory The cylinder of this revolver is engraved with a scene of the victory of the Second Texas navy at the Battle of Campeche on May 16, 1843. The Texas Navy had purchased the earlier Colt Paterson Revolver, but this was Colt's first major success in the gun trade; the naval theme of the engraved cylinder of the Colt 1851 Navy revolver was Colt's gesture of appreciation. The engraving was provided by Waterman Ormsby. Despite the "Navy" designation, the revolver was chiefly purchased by civilians and military land forces.

See our Colt 1851 Navy Cal 36