THE COLT 1860 ARMY

wyatt
Wyatt Earp
31 December 2017
WINCHESTER 1895
1 January 2018
colt 1860 army

THE COLT 1860 ARMY

Chambered in .44 caliber

NL
De Colt 1860 army gebruikt hetzelfde frame als de .36 kaliber 1851 navy revolver. Het frame is ingekeept om een verdikte cilinder te gebruiken waardoor de army kan worden uitgevoerd in .44 kaliber. De loop van de 1860 army heeft een overgangsconis die zichtbaar korter is dan die van de navy 1851, waardoor de army revolver een langere cilinder heeft. Een ander onderscheidend kenmerk van de Colt 1860 army is, voor het eerst geïntroduceerd op de Colt 1855 sitehammer, de "getande" laadhendel. Meer dan 200.000 werden vervaardigd van 1860 tot 1873. De grootste klant van Colt was de Amerikaanse regering met niet minder dan 129.730 exemplaren die werden gekocht en uitgegeven aan de troepen. Het wapen was single action, en voorzien van een zes schots cilinder die accuraat was tot 75 tot 100 meter, waarbij de vaste vizieren werden geplaatst tijdens de productie. Het achter vizier was een inkeping in de hamer, alleen bruikbaar als de revolver volledig gespannen was. De Colt .44 kaliber "Army" was de meest gebruikte revolver tijdens de burgeroorlog, had een zes-shot, roterende cilinder en vuurde een ronde bol van 0,474 inch (11,5 mm), of een kegelvormige kogel, meestal aangedreven door een 30-grain lading van zwart poeder, dat werd ontstoken door een klein koperen slaghoedje die een kleine lading fulminaat van kwik bevatte (een stof die explodeert na te zijn onderworpen aan een scherpe impact). wanneer het percussie kapje werd geraakt door de hamer, ontstond de ontbranding. "Bij het afvuren hadden de projectielen een mondingssnelheid van ongeveer 900 voet per seconde (274 meter / seconde), hoewel dit afhing van hoeveel poeder was geladen. De achterkant van de cilinder heeft een kleinere diameter dan de voorkant. De loop was afgerond en afgevlakt in het frame, net als het marine-model. Het frame, de hamer en de loading lever werden case hardend, de rest geblauwd; grepen waren uit een stuk walnoot; en de trekkerbeugel en de frontstrap waren van messing terwijl de backstrap geblauwd was. Een onderscheidend kenmerk van het Model 1860 was dat het frame geen brug had, of dat er geen onderdeel boven de cilinder liep. In plaats daarvan kwam de stevigheid van het onderframe en de massieve vaste cilinderpen. Dit maakte het wapen slanker en lichter dan zijn belangrijkste concurrent, het Remington 1858 army, maar met een mogelijk verlies aan stevigheid. De vaste cilinderpen betekende ook dat de loop moest worden verwijderd om de cilinder te kunnen verwijderen, in tegenstelling tot het model 1858, waarvoor alleen de cilinderborgpen moest worden verwijderd.

ENG
The Colt 1860 Army uses the same size frame as the .36 caliber 1851 navy revolver. The frame is relieved to allow the use of a rebated cylinder that enables the Army to be chambered in .44 caliber. The barrel on the 1860 Army has a forcing cone that is visibly shorter than that of the 1851 Navy, allowing the Army revolver to have a longer cylinder. Another distinguishing feature of the Colt 1860 Army, first introduced on the Colt 1855 sidehammer, is the "creeping" loading lever. More than 200,000 were manufactured from 1860 through 1873. Colt's biggest customer was the US Government with no less than 129,730[1] units being purchased and issued to the troops. The weapon was a single action, six-shot weapon accurate up to 75 to 100 yards, where the fixed sights were typically set when manufactured. The rear sight was a notch in the hammer, only usable when the revolver was fully cocked. The Colt .44-caliber “Army" Model was the most widely used revolver of the Civil War. It had a six-shot, rotating cylinder, and fired a 0.454-inch-diameter (11.5 mm) round spherical lead ball, or a conical-tipped bullit, typically propelled by a 30-grain charge of black powder, which was ignited by a small copper percussion cap that contained a volatile charge of fulminate of mercury (a substance that explodes upon being subjected to a sharp impact). The percussion cap, when struck by the hammer, ignited the powder charge. When fired, balls had a muzzle velocity of about 900 feet per second (274 meters/second), although this depended on how much powder it was loaded with. The unfluted cylinder was "rebated", meaning that the rear of the cylinder was turned to a smaller diameter than the front. The barrel was rounded and smoothed into the frame, as was the Navy Model. The frame, hammer, and rammer lever were case hardend, the remainder blued; grips were of one-piece walnut; and the trigger guard and front grip strap were of brass while the backstrap was blued. A distinguishing feature of the Model 1860 was that its frame had no top strap, or no component running above the cylinder. Instead, its strength came from the lower frame and the massive fixed cylinder pin. This made the gun slimmer and lighter than its main competitor, the Remington 1858 army, but with a possible loss of strength. The fixed cylinder pin also meant that the barrel had to be removed to remove the cylinder, unlike the Model 1858, which only required removal of the cylinder retaining pin.

See our Colt 1860 Army